بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 105,142,718,760 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,866,252 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,866,252 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,918,689 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,195

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبدالهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها