بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 154,711,827,608 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,734,740 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,734,740 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,790,615 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,978

صندوق سرمایه‌گذاری باران کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبدالهي، نويد قدوسي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

نمودار‌ها