نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,387,370,422,284 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 43,424,533 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 43,424,533 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 43,723,875 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 31,949

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، علي جابري زاده، ليلا طهماسبي دولابي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران