بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,026 78.66 203,194 89.25 213,675 87.71 197,631 81.64
اوراق مشارکت 7,476 11.52 9,159 4.02 9,309 3.82 9,378 3.87
سپرده بانکی 2,211 3.41 10,466 4.6 13,778 5.66 23,388 9.66
وجه نقد 1,738 2.68 465 0.2 1 0 0 0
سایر دارایی ها 2,420 3.73 4,383 1.93 6,864 2.82 11,675 4.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,755 35.08 70,983 31.18 75,641 31.05 73,999 30.57