بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 55,817 79.24 217,427 85.13 237,581 87.6 258,725 90.1
اوراق مشارکت 7,651 10.86 12,297 4.81 12,716 4.69 9,499 3.31
سپرده بانکی 2,543 3.61 13,939 5.46 9,280 3.42 9,903 3.45
وجه نقد 1,728 2.45 944 0.37 1,102 0.41 21 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,704 3.84 10,802 4.23 10,542 3.89 9,001 3.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,182 34.33 73,782 28.89 74,424 27.44 78,237 27.25