بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,800 77.01 155,703 87.7 176,607 89.52 191,099 92.72
اوراق مشارکت 7,407 12.73 15,714 8.85 15,888 8.05 8,964 4.35
سپرده بانکی 1,842 3.17 2,487 1.4 667 0.34 628 0.3
وجه نقد 1,789 3.07 30 0.02 17 0.01 0 0
سایر دارایی ها 2,340 4.02 3,606 2.03 4,101 2.08 5,407 2.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,773 35.71 55,373 31.19 61,247 31.05 64,535 31.31