بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,941 75.78 128,811 78.26 141,246 87.16 136,751 85.71
اوراق مشارکت 7,105 13.15 27,985 17 13,404 8.27 13,977 8.76
سپرده بانکی 1,830 3.39 2,377 1.44 3,063 1.89 5,896 3.7
وجه نقد 1,847 3.42 622 0.38 69 0.04 401 0.25
سایر دارایی ها 2,306 4.27 4,807 2.92 4,272 2.64 2,523 1.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,561 36.21 48,921 29.72 50,440 31.13 48,729 30.54